معرفی اساتید مدعو خارجی نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه