امکان سنجی اجرای رشته مدیریت رسانه مقطع کارشناسی ارشد در قالب گرایش های تخصصی از دیدگاه خبرگان و متخصصان