نویسنده = حمید معیری
گذر از روابط عمومی مدرن به پست مدرن

دوره 5، شماره 30، اردیبهشت 1396، صفحه 25-32

حمید معیری


اهمیت تحقیق و توسعه در رسانه

دوره 3، شماره 15، آذر 1394، صفحه 13-24

حمید معیری


کاربرد نظریه بازی ها در مدیریت استراتژیک رسانه

دوره 3، شماره 11، تیر 1394، صفحه 61-71

حمید معیری


گذر از روابط عمومی مدرن به پست مدرن

دوره 3، شماره 10، اردیبهشت 1394، صفحه 41-50

حمید معیری