نویسنده = فریدون وردی نژاد
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 6، شماره 41، اردیبهشت 1397، صفحه 65-76

فریدون وردی نژاد؛ احمدرضا سنجری؛ فاطمه تاجی


چیستی سازمان های رسانه ای از منظر استعاره های مورگان

دوره 3، شماره 13، مرداد 1394، صفحه 333-354

فریدون وردی نژاد؛ شهلا بهرامی رشتیانی