نویسنده = علی اسمعیل زاده مشگی
تأثیر رسانه اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده و فرایند تصمیم‌گیری

دوره 5، شماره 37، دی 1396، صفحه 71-80

مولود رضا پناه؛ علی اسمعیل زاده مشگی