نویسنده = محمدرضا مانی فر
دولت، صدا و سیما و حریم حرفه برنامه سازی

دوره 8، شماره 47، فروردین 1399، صفحه 61-91

محمدرضا مانی فر


رادیو و مدیریت مخاطبان در ایران

دوره 3، شماره 13، مرداد 1394، صفحه 295-312

محمدرضا مانی فر