نویسنده = سودابه حسنی دخت
از تلویزیون سنتی به تلویزیون اجتماعی

دوره 8، شماره 49، شهریور 1399، صفحه 19-27

احتشام رشیدی؛ سودابه حسنی دخت


تاثیر سواد رسانه ای در تشخیص اخبار جعلی

دوره 8، شماره 49، شهریور 1399، صفحه 45-55

سودابه حسنی دخت