اقتصاد رسانه های آنلاین

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران