کاهش بحران اقتصادی به کمک بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران