تصمیم گیری جمعی جست و جو برای ترجیحات جامعه

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران