نقش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در رقابت بین رسانه‌های جدید و سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

  • XML
  • فایل‌های تکمیلی/اضافی
  • 2.pdf