تأثیر فناوری‌های نوین بر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران