تأثیرات و کارکردهای تلفن همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی