مدیریت رسانه‌های آموزشی: تغییر رفتار یادگیرندگان از طریق تکنولوژی رسانه‌ای

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران