تأثیر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بر فرهنگ

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران