رسانه و مدیریت آن

نویسنده

استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران