توسعه و تحول رسانه‌های دیجیتال

نویسندگان

1 استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران