کارکنان دانشی در سازمانهای رسانه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران