منطق آمار و کاربرد آن در توسعه سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان

1 استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران