غلبه بر موانع میان‌فرهنگی موجود بر سر راه مدیریت دانش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران