آیا رسانه‌های اجتماعی از حیث ایجاد ارزش ویژه نام تجاری، جایگزین رسانه‌های سنتی شده‌اند؟

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران