توانایی رسانه اجتماعی در مدیریت با نام تجاری لوکس

نویسنده

مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران