گذار رسانه از ساخت درختی به ساحت ریزوم یا ساقه زمین

نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی