رویکرد جامعه دانش‌محوردر تبیین علم روانشناسی رسانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم تحقیقات تهران