رسانه‌های جدید و جامعه اطلاعاتی ارزیابی فعلی و چشم‌انداز آینده

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه