تعیین استراتژی شبکه رادیویی ورزش به روش تحلیل SWOT

نویسنده

کارشناسی ارشد تربیت‌ بدنی واحد کرج دانشگاه آزاد