اثربخشی رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار ارتباطی و ظرفیت آنها برای فناوری‌های ارتباطی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات