صدای آمریکا در دوران پس از جنگ سرد ایجاد فرصت‌ها و چالش‌ها در بخش خدمات رسانه‌های خارجی از طریق تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران