بررسی نقش فیس‌بوک بر دوستی اعضای متأهل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی