مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده و سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران