معرفی کتاب؛ شکاف خبری؛ وقتی ترجیحات اطلاعاتی مردم و رسانه‌ها متفاوت است

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی