مصاف خبری و جنگ رسانه‌ای در مناسبات بین‌المللی؛ با تأمل در ابزارها و راهکارها

نویسنده

دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی