نشانه‌شناسی رنگ در تعزیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی مهندسی برق قدرت،دانشگاه آل‌طه