شناخت عوامل مؤثر تولید گزارش خلاق رادیویی فوتبال

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صداوسیما