کارکرد ارتباطی و رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

نویسنده

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی