خلق بازاری بکر و دست‌نخورده برای تبلیغات محیطی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس مهندسی برق قدرت، دانشگاه آل‌طه