روابط عمومی و ضرورت فراگیری سواد رسانه‌ای

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی