بررسی ساختار تشکیلاتی روابط عمومی‌ها در ایران

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات