تحلیل محتوای مقایسه‌ای ارزش‌های سیاسی در سرمقاله‌های روزنامه کیهان و مردم‌سالاری در سال 47

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما