بررسی میزان شادی و نشاط در خبر

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیما