جایگاه مخاطب رادیو در سپهر نوین رسانه‌ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشگاه صداوسیما

2 کارشناس ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور کرمان