هویت برند در سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیما