بازنمایی انگلیس در اخبار صداوسیما؛ تحلیل گفتمان بخش خبری ساعت7

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه صداوسیما