تأثیر فضای مجازی بر توسعه سیاسی؛ با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی