فرصت و تهدیدهای مرگ مخاطب و تولد کاربر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی برق، دانشگاه آل طه