بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر توسعه فرهنگی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی