سرعت تغییرات، رسانه‌ها و چابکی سازمانی

نویسنده

سردبیر مجله