شناسایی عوامل اعتمادساز خبر سیما

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما

2 دانشجوی دکتری ارتباطات و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صداوسیما ا

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صداوسیم