بررسی مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند برای ورود به بازارهای بین‌المللی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شاهد