چالش‌های مدیریت و شاخص‌های کارآمدی آن در روابط عمومی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی